Pravidlá klubu emailing.sk

1. Tieto pravidlá stanovujú práva a povinnosti člena klubu emailing.sk (ďalej len "člen") a prevádzkovateľa klubu emailing.sk (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Členom je osoba, ktorá prostredníctvom registračného procesu na stránkach www.emailing.sk prejavila a potvrdila svoju vôľu, stať sa členom klubu emailing.sk a bezvýhradne pristupuje k rešpektovaniu týchto pravidiel.

3. Prevádzkovateľom je firma INFOX media, IČO: 37138995 so sídlom Langsfeldova 3, Martin, Slovenská republika.

4. Členom sa môže stať osoba, ktorá prejaví svoju vôľu stať sa členom a zaregistruje svoju e-mail adresu prostredníctvom registračného procesu na stránkach www.emailing. Všetky údaje vkladané počas registračného procesu musia byť pravdivé.

5. Každý člen môže mať v klube zaregistrovanú iba jednu registráciu.

6. Členstvo v systéme je bezplatné a člen ho môže kedykoľvek zrušiť.

7. Člen je povinný informovať prevádzkovateľa o všetkých zmenách v osobných údajoch, ktoré uviedol pri registrácii.

8. Všetky osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získa od člena počas trvania členstva budú použité výhradne pre potreby klubu emailing.sk a nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím osobám.

9. Každý člen, môže získavať nových členov z radov svojich priateľov a známych. Získavanie nových členov je možné výhradne cez členskú sekciu na internetových stránkach www.emailing.sk formou odporúčania. Člen odporučí e-mailovú adresu a na uvedenú adresu bude zaslaný e-mail s ponukou členstva v klube. Ak sa takto získaný člen zaregistruje, člen, ktorý ho odporučil sa stáva jeho získateľom. V prípade, že sa takto oslovený potenciálny člen nezaregistruje do 30 dní, člen, ktorý ho odporučil, stráca garanciu toho, že sa stane jeho získateľom v budúcnosti. Člen nesmie odporúčať adresy osôb, ktoré ho nepoznajú.

10. Členovi budú doručované právy a po ich prečítaní vzniká členovi nárok na odmenu. Nárok na odmenu nevzniká pri prečítaní správ nekomerčného charakteru. Správami nekomerčného charakteru sa rozumejú správy, ktoré slúžia na informovanie členov o záležitostiach klubu a správy, ktorých autorom je prevádzkovateľ systému.

11. Členom klubu sú zasielané komerčné správy od záujemcov o rozoslanie komerčnej správy. Cenu správy určuje prevádzkovateľ a registrovaní členovia majú nárok na odmenu za prečítanie takejto správy.

12. Za každú prečítanú komerčnú správu vzniká členovi nárok na odmenu. Nárok na odmenu vzniká členovi (príjemcovi), jeho získateľovi a získateľovi získateľa. Výška odmeny je stanovená prevádzkovateľom. Spravidla je to 80% z ceny správy. Odmena je rozdelená nasledujúcim spôsobom: 50% člen (príjemca), 25% získateľ člena, 25% získateľ získateľa.

13. Skutočná výška odmeny za prečítanú správu je znížená v nasledujúcich prípadoch: O 25% je znížená v prípade, že člen (príjemca) nemá ku dňu odoslania správy zvolený preferovaný región. O ďalších 25% je znížená, ak člen (príjemca) nemá zvolenú preferovanú záujmovú oblasť. Ak je člen (príjemca) získateľom iba jedného ďalšieho člena, odmena je znížená o 25%, ak nemá získaného žiadneho člena, odmena je znížená o 50%. Počet získaných členov predstavuje počet všetkých registrovaných a aktívnych členov systému, ktorých získateľom je člen (príjemca).

14. Jednotlivé nároky na odmenu sa spočítavajú a nárok na vyplatenie odmeny vzniká, keď celková suma odmien dosiahne 17 € (512,14 SKK).

15. Nárok na vyplatenie odmeny vzniká vtedy, keď dôjde k identifikácii člena, ktorý správu prijal. Ak ešte tento člen nie je identifikovaný, nárok za odmenu je evidovaný a v momente, keď dôjde k identifikácii, bude nárok vyplatený dodatočne. Identifikácia prebieha len raz a to formou, ktorú uzná prevádzkovateľ za vhodnú. K identifikácii bude člen vyzvaný, keď dosiahne nárok na vyplatenie odmeny. Odmeny nie sú vyplácané členom vo veku pod 18 rokov.

16. Odmeny nie sú právne vymáhateľné. Slúžia výhradne na podporu predaja služieb systému emailing.

17. Prevádzkovateľ neručí za akékoľvek prípadné straty, ktoré členovi vzniknú v dôsledku členstva v klube emailing.

18. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zrušiť členovi členstvo v prípade, že zo strany člena dôjde k porušeniu týchto pravidiel. Člen, u ktorého dôjde k zrušeniu členstva, nemá nárok na vyplatenie akýchkoľvek odmien.

19. Prevádzkovateľ môže zrušiť členstvo v prípade, že registrovaná e-mail adresa člena je nefunkčná alebo z akéhokoľvek dôvodu nie je možné na ňu počas 7 dní úspešne doručiť žiadnu správu.

20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá v prípade, že dôjde k takejto potrebe. Prevádzkovateľ má tiež právo kedykoľvek zmeniť spôsob odmeňovania.